10wheelstruck

การบริการ | รถบรรทุก10ล้อ
รถบรรทุก10ล้อ

 
  • ขับขี่อย่างปลอดภัย
  • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตารางการเปรียบเที่ยบน้ำหนักตัวรถ
    ตารางการเปรียบเทียบน้ำหนักตัวรถ