Recruit

Contact Us
STAFF LOGISTICS
     
  อัตรา : 1 อัตรา
  เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
     
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
   

– วางแผนและจัดการรถบรรทุกประมาณ สำหรับขนส่งสินค้าของบริษัท

– กำกับดูแล และติดตามการใช้รถบรรทุกฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

– ควบคุมดูแลทีมงาน และพนักงานขับรถบรรทุก

     
  คุณสมบัติ:
   

– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนและจัดการในงานขนส่งและมีความรู้ ด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง และทำงานอย่างเป็นระบบ

– มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

– มีใบขับขี่และยานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง

– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้

     
  สวัสดิการ :
   

– ประกันสังคม

– ค่าครองชีพ/เดือน

– ประกันอุบัติเหตุ

– โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

– เบี้ยขยัน

พนักงานขับรถ
     
  อัตรา : 2 อัตรา
  เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
     
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
   

– รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
– เช็คและตรวจสอบความพร้อมของระบบเครื่องยนต์ และเครื่องทำความเย็นทุกๆวัน
– รักษาความสะอาดรถบรรทุกตามที่ได้รับมอบหมาย
– ขับรถตามเวลาและเส้นทางตามที่บริษัทกำหนด
– ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ดีที่สุด
– ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการขับรถบรรทุกและบำรุงรักษาทำความสะอาด สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เล็กๆน้อยๆ

ของรถบรรทุกได้

     
  คุณสมบัติ:
    – เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
– มีใบขับขี่ ท 2 และหรือ ท4 และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง
– จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า ที่ใช้เครื่องปรับอุณหภูมิจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเครื่องยนต์ หรือเครื่องทำความเย็นมีปัญหา
– มีทักษะ ในการขับขี่และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
     
  สวัสดิการ :
    – ประกันสังคม
– ค่าครองชีพ
– ประกันอุบัติเหตุ
– โบนัสตามผลประกอบการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ